Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Trang Web: MakeTechEasier.com - Một số bài viết hay (15/10/2011)

Trang Web này có nhiều bài viết, tips hướng dẫn... rất thú vị. Chẳng hạn như cách biến giao diện Ubuntu giống như Mac OS X, hay cách sửa lỗi khởi động (boot) cả của Windows và Linux... Trang web này không chỉ chuyên về Linux, mà còn có các nội dung liên quan đến Windows, Mac, Internet, Iphone...

Trang chủ:
http://maketecheasier.com

Category - Linux:
http://maketecheasier.com/category/linux-tips

Một số bài viết hay:
(Xếp theo thời gian, bài mới hơn ở trên - Update ngày 15/10/2011)

---------------------- Năm 2011 ----------------------

How to Remove Appmenu (Global Menu) In Ubuntu Oneiric: http://maketecheasier.com/remove-app-menu-in-ubuntu-oneiric/2011/10/14

A Simple User Guide For Ubuntu Oneiric: http://maketecheasier.com/a-simple-user-guide-for-ubuntu-oneiric/2011/10/13

Ripping DVDs in Linux with OGMRip: http://maketecheasier.com/ripping-dvds-in-linux-with-ogmrip/2011/06/17

How to Batch Convert and Resize Images with Converseen: http://maketecheasier.com/batch-convert-resize-images-with-converseen/2011/04/20

Open Source File Syncing And Collaboration With Sparkleshare: http://maketecheasier.com/open-source-file-syncing-and-collaboration-with-sparkleshare/2011/04/06

Deja Dup Makes Backup A Simple Task [Linux]: http://maketecheasier.com/deja-dup-makes-backup-a-simple-task-linux/2011/03/17

I Have Installed Ubuntu…What’s Next?: http://maketecheasier.com/i-have-installed-ubuntu-whats-next/2011/03/16

---------------------- Năm 2010 ----------------------

How to Change Linux Displays on the Fly with Disper: http://maketecheasier.com/change-linux-displays-on-the-fly-with-disper/2010/12/22

4 More Linux Games to Distract You From Work: http://maketecheasier.com/4-more-linux-games-to-distract-you-from-work/2010/12/01

DoudouLinux: A Fun Linux Distro For Kids: http://maketecheasier.com/doudoulinux-a-fun-linux-distro-for-kids/2010/11/26

10 Useful Tools, Websites And Tricks to Help You Master Linux Command: http://maketecheasier.com/10-useful-tools-websites-tricks-to-master-linux-command/2010/11/09

Nautilus Elementary Adds Much Needed Enhancements to Nautilus File Manager And Why You Should Install It Now: http://maketecheasier.com/nautilus-elementary-adds-enhancements-to-nautilus/2010/10/19

Beautify Your Gnome Desktop With Elegant Gnome Pack [Linux]: http://maketecheasier.com/beautify-gnome-desktop-with-elegant-gnome-pack/2010/10/07

Autokey: Make Your Own Keyboard Shortcuts In Linux: http://maketecheasier.com/autokey-make-your-own-keyboard-shortcuts-in-linux/2010/09/28

Ninite For Linux: Install Multiple Applications Without Any Hassle: http://maketecheasier.com/ninite-for-linux/2010/09/23

How to Manage Fonts in Linux with FontMatrix: http://maketecheasier.com/manage-fonts-in-linux-with-fontmatrix/2010/09/07

Configuring Conky The (Very) Easy Way: http://maketecheasier.com/configuring-conky-the-very-easy-way/2010/08/24

5 More Linux Games You Probably Haven’t Played: http://maketecheasier.com/5-more-linux-games-you-probably-havent-played/2010/08/11

How to Customize the GDM Sessions List: http://maketecheasier.com/customize-the-gdm-sessions-list/2010/08/08

Free Mega Games Pack For Linux: http://maketecheasier.com/free-mega-games-pack-for-linux/2010/07/14

Getting to Know Your fstab: http://maketecheasier.com/getting-to-know-your-fstab/2010/07/13

Sync Your Desktop Browser to Your Android Phone: http://maketecheasier.com/sync-your-desktop-browser-to-your-android-phone/2010/07/08

Build Your Own Ubuntu-based Distro With Novo Builder: http://maketecheasier.com/build-your-own-ubuntu-based-distro-with-novo-builder/2010/07/02

Comparing Linux Photo Managers…Which Is The Best For Your Everyday Use?: http://maketecheasier.com/comparing-linux-photo-managers-which-is-the-best-for-your-everyday-use/2010/06/18

5 Best Linux Software Packages for Kids: http://maketecheasier.com/5-best-linux-software-packages-for-kids/2010/06/15

Cortina: Yet Another Gnome Wallpaper Changer: http://maketecheasier.com/cortina-yet-another-gnome-wallpaper-changer/2010/06/14

KDE Power Management 101: http://maketecheasier.com/kde-power-management-101/2010/06/09

4 Great Alternatives to Gnome Panel Menu Bar: http://maketecheasier.com/4-great-alternatives-to-gnome-menu-bar/2010/06/08

How to Easily Customize NotifyOSD in Ubuntu Lucid: http://maketecheasier.com/easily-customize-notifyosd-ubuntu-lucid/2010/05/26

How to Run Multiple Dropbox Accounts in Mac and Linux: http://maketecheasier.com/run-multiple-dropbox-accounts-in-mac-and-linux/2010/05/24

How to Change Your Login And Boot Screen In Ubuntu Lucid: http://maketecheasier.com/change-login-and-boot-screen-in-ubuntu-lucid/2010/05/13

Ubuntu Unity: New Desktop Environment For Your Ubuntu Netbook: http://maketecheasier.com/unity-new-desktop-environment-for-netbook/2010/05/11

Exaile – The First Linux Media Player I Don’t Hate: http://maketecheasier.com/exaile-the-first-media-player-i-dont-hate/2010/05/04

Qjoypad: Keyboard to Gamepad Mapping for Linux: http://maketecheasier.com/qjoypad-keyboard-to-gamepad-mapping-for-linux/2010/05/03

Linux File Managers Roundup: http://maketecheasier.com/linux-file-managers-roundup/2010/04/29

Extreme Desktop Makeover: Josh Edition: http://maketecheasier.com/extreme-desktop-makeover-josh-edition/2010/04/22

What to Install After Installing Ubuntu Lucid?: http://maketecheasier.com/what-to-install-after-installing-ubuntu-lucid/2010/04/21

Linux Dock Roundup: http://maketecheasier.com/linux-dock-roundup/2010/04/20

How To Take Secure Remote Backups Using SSH: http://maketecheasier.com/secure-remote-backups-using-ssh/2010/04/16

Choosing The Best Linux Filesystem For Your PC: http://maketecheasier.com/choosing-the-best-linux-filesystem/2010/04/13

6 Tools to Easily Create Your Own Custom Linux Distro: http://maketecheasier.com/6-tools-to-easily-create-your-own-custom-linux-distro/2010/04/08

How to Create Screencasts in Linux: http://maketecheasier.com/create-screencasts-in-linux/2010/04/02

How to Use Dropbox in a Non-Gnome Environment: http://maketecheasier.com/use-dropbox-in-non-gnome-environment/2010/03/17

How to Run Fullscreen Games In Linux With Dual Monitors: http://maketecheasier.com/run-fullscreen-games-in-linux-with-dual-monitors/2010/03/01

Better Linux Package Management with Checkinstall: http://maketecheasier.com/better-linux-package-management-with-checkinstall/2010/02/23

Beginner’s Guide to Fluxbox Configuration: http://maketecheasier.com/beginners-guide-to-fluxbox-configuration/2010/01/19

---------------------- Năm 2009 ----------------------

How to Speed Up Browsing on All Platforms with Namebench: http://maketecheasier.com/speed-up-browsing-on-all-platforms-with-namebench/2009/12/10

Linux: Improve Your Battery Life With PowerTOP: http://maketecheasier.com/improve-your-battery-life-with-powertop/2009/10/01

Gnome Shell – Your Next Desktop Environment: http://maketecheasier.com/gnome-shell-your-next-desktop-environment/2009/09/09

How to Run 32-bit Apps in 64-bit Linux: http://maketecheasier.com/run-32-bit-apps-in-64-bit-linux/2009/08/10

How to Install Software from a Tarball in Linux: http://maketecheasier.com/install-software-from-a-tarball-in-linux/2009/06/25

Ubuntu: How to Mount iso, Bin And Cue Files Directly From Nautilus: http://maketecheasier.com/mount-iso-bin-and-cue-files-from-nautilus/2009/05/23

Gmail Notifier For Ubuntu 9.04: http://maketecheasier.com/gmail-notifier-for-ubuntu-904/2009/05/11

Taking LXDE For a Test Drive: http://maketecheasier.com/taking-lxde-for-a-test-drive/2009/04/22

How To Auto-mount Your NTFS Partition In Ubuntu: http://maketecheasier.com/auto-mount-your-ntfs-partition-in-ubuntu/2009/04/14

How To Control Your CPU Frequency In Ubuntu: http://maketecheasier.com/how-to-control-your-cpu-frequency-in-ubuntu/2009/04/10

How To Shrink Your Virtualbox VM And Free Up Space For Your Hard Disk: http://maketecheasier.com/shrink-your-virtualbox-vm/2009/04/06

How To Configure A Firewall In Linux Using Firestarter: http://maketecheasier.com/configure-a-firewall-in-linux-using-firestarter/2009/03/29

Making The Linux Command Line A Little Friendlier: http://maketecheasier.com/making-the-linux-command-line-a-little-friendlier/2009/03/19

Auto-Unlock Keyring Manager In Ubuntu Intrepid: http://maketecheasier.com/auto-unlock-keyring-manager-in-ubuntu-intrepid/2009/03/14

Clean Up And Regain Your Disk Space With Bleachbit: http://maketecheasier.com/clean-up-and-regain-your-disk-space-with-bleachbit/2009/03/13

The Ultimate Guide To Manage Your Audio/Video Files In Linux: http://maketecheasier.com/the-ultimate-guide-to-manage-your-audiovideo-files-in-linux/2009/03/03

Things You Need To Know To Become An Apt Guru: http://maketecheasier.com/become-an-apt-guru/2009/02/24

How To Resize And Create Partitions With Gnome Partition Editor (GParted): http://maketecheasier.com/resize-create-partitions-with-gnome-partition-editor-gparted/2009/01/06

How To Access Gmail on your Desktop: http://maketecheasier.com/access-gmail-on-your-desktop/2009/01/05

Dropbox: Backs Up and Syncs Files From Your Desktop: http://maketecheasier.com/dropbox-backs-up-and-syncs-files-from-your-desktop/2008/09/15

---------------------- Năm 2008 ----------------------

Nitrogen: A Background Setter For Lightweight Desktop Manager: http://maketecheasier.com/nitrogen-a-background-setter-for-lightweight-desktop-manager/2008/12/02

10 Of The Best Linux Desktop Customization Screenshots To Inspire Your Creativity: http://maketecheasier.com/10-of-the-best-linux-desktop-customization-screenshots-to-inspire-your-creativity/2008/11/28

How To Share Files In VirtualBox With Vista Guest And Ubuntu Host: http://maketecheasier.com/share-files-in-virtualbox-between-vista-guest-ubuntu-host/2008/11/12

How to Create A Minimal And Beautiful Desktop With Conky: http://maketecheasier.com/how-to-create-a-minimal-and-beautiful-desktop-with-conky/2008/10/30

Tweak Your Ubuntu The Easy Way: http://maketecheasier.com/tweak-your-ubuntu-the-easy-way/2008/09/10

Useful Shortcut Keys In Ubuntu: http://maketecheasier.com/useful-shortcut-keys-in-ubuntu/2008/07/14

Ubuntu Hardy: How To Disable Synaptics Touchpad When Typing: http://maketecheasier.com/ubuntu-hardy-disable-synaptics-touchpad-when-typing/2008/06/24

What’s New In Screenlets?: http://maketecheasier.com/whats-new-in-screenlets/2008/06/07

[HowTo] Set Terminal As a Transparent Wallpaper In Your Ubuntu Desktop: http://maketecheasier.com/terminal-as-transparent-wallpaper-in-ubuntu/2008/05/21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét