Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Archlinux và HP Probook 4515s - Thực chất vấn đề

Tiếp theo bài viết trước: Archlinux x86_64 không dễ dàng với HP Probook 4515s

Quyết định kiểm tra lại chính xác lý do máy tính thỉnh thoảng không khởi động được:

Chạy lệnh:
$ dmesg | lsmod

Được kết quả: (chỉ trích dẫn có các mục liên quan đến card màn hình và 2 card mạng)

Module              Size Used by
................................
wl               1944142 0
................................
lib80211_crypt_tkip 8421 0
lib80211            3942 2 wl,lib80211_crypt_tkip
sky2               45323 0
................................
radeon            707496 2
ttm                46389 1 radeon
drm_kms_helper     23796 1 radeon
drm               160401 4 radeon,ttm,drm_kms_helper
i2c_algo_bit        5031 1 radeon
i2c_core           17959 6 ...radeon,drm_kms_helper,drm...
................................


Sau đó thử 2 trường hợp:

TRƯỜNG HỢP 1 - Nội dung file rc.conf:

MOD_AUTOLOAD=(yes)
MODULES=(!amd64_edac_mod drm_kms_helper drm radeon ttm i2c-algo-bit i2c-core)


KẾT QUẢ: Khi khởi động máy tính chạy qua được giai đoạn load MODULES, treo ở giai đoạn UDEV (MOD_AUTOLOAD)

TRƯỜNG HỢP 2 - Nội dung file rc.conf:

MOD_AUTOLOAD=(yes)
MODULES=(!amd64_edac_mod sky2 lib80211_crypt_tkip wl lib80211)


KẾT QUẢ: Máy tính khởi động tốt

LƯU Ý: thứ tự của các module trong mục MODULES đúng theo thứ tự trong kết quả của lệnh:
$ hwdetect --modules

KẾT LUẬN: Nguyên nhân máy tính bị treo là do hai card mạng Marvell EthernetBroadcom BCM4312 xung đột trong quá trình UDEV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét