Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Cách cài máy in Canon LBP 2900 trên Ubuntu 11.10 bản 32-bit (bổ sung ngày 07/12/2011)

Cách cài này có tham khảo từ trang web: https://help.ubuntu.com/community/CanonCaptDrv190

Lưu ý: Rất nhiều máy in Canon sử dụng driver CAPT có thể cài được theo cách này. Danh sách chi tiết xem ở trang Web bên trên

Tôi chưa thử trên Ubuntu 11.10 64-bit, nhưng trên Lubuntu 11.10 64-bit tôi đã không thành công với cách cài này.

Cách cài này gồm 9+1 bước như sau:


Bước 1: Click chuột vào liên kết sau để tải về gói Driver Canon Linux CAPT 2.3 Driver

- Sau đó giải nén file này ra, bên trong nó có thư mục "32-bit_Driver/Debian"

- Trong thư mục "Debian" có 2 file là (1) "cndrvcups-common_2.30-1_i386.deb" và (2) "cndrvcups-capt_2.30-1_i386.deb"

- Ta sẽ cài lần lượt file (1) rồi đến file (2)

- Nhưng trước đó, ta phải tải về và cài gói "gs-esp"


Bước 2: Tải gói "gs-esp" tại địa chỉ: http://packages.debian.org/squeeze/all/gs-esp/download

- Cài nó rồi cài (1) và (2) như đã nói ở trên


Bước 3: Trong Cửa sổ lệnh (Terminal), chạy lần lượt 3 lệnh sau:

sudo mkdir /var/ccpd
sudo mkfifo /var/ccpd/fifo0
sudo chown -R lp:lp /var/ccpd


Đối với Linux Mint 12 bản chính (GNOME), tôi đã phải chạy thêm 2-3 lệnh sau:

sudo chmod 777 /var/ccpd/fifo0
sudo chown root /var/ccpd/fifo0
sudo gpasswd -a tu lp

(Lệnh thứ 3 cần thiết nếu chia sẻ máy in cho máy ảo)

Ghi chú: "tu" là tên User của tôi, "lp" là tên nhóm của Máy in


Bước 4: Trong Cửa sổ lệnh (Terminal), chạy lệnh:

sudo service cups restart


Bước 5: Trong Cửa sổ lệnh (Terminal), chạy lệnh:

sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59787 -E

- Các mày in khác thì thay "LBP2900" (lưu ý có 2 chỗ) bằng tên khác cho phù hợp


Bước 6: Trong Cửa sổ lệnh (Terminal), chạy lệnh:

sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0

- Các mày in khác thì thay "LBP2900" bằng tên khác cho phù hợp

- Nếu việc cài đặt Ok thì kết quả của lệnh trên có dạng như sau:


CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path        = None
UI Port         = 59787

Entry Num  : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path   :
Status
-------------------------------------------------------------------
    [0]    : LBP2900 : ccp : //localhost:59787 : /dev/usb/lp0  :
New!!Bước 7: Trong Cửa sổ lệnh (Terminal), chạy lệnh:

sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist-cups-usblp.conf

- Thêm dấu "#" (dấu thăng, không có dấu ngoặc kép) vào đầu dòng cuối cùng (dòng có nội dung là: "blacklist usblp")

Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O để lưu file, Enter, xong rồi nhấn Ctrl+X để thoát khỏi trình soạn thảo nano


Bước 8: Trong Cửa sổ lệnh (Terminal), chạy lệnh:

sudo service ccpd start


Bước 9: In thử


Bước 10: Nên đặt lệnh tắt hoặc phím tắt cho lệnh sau:

captstatusui -P LBP2900

Để biết lý do và công dụng của lệnh trên, tham khảo bài viết: CÀI MÁY IN Canon LBP 2900 trên Ubuntu 10.04 cả 2 phiên bản 32-bit (i386) và 64-bit (amd64)

tại:
http://tutroc77.blogspot.com/2010/05/cai-may-in-canon-lbp-2900-tren-ubuntu.html
hoặc:
http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=55&t=9452


Lưu ý: Nên tham khảo bài viết bên trên để biết cách Disable máy in LBP2900-2, cách đặt thêm lệnh tắt và công dụng của 1 trong 2 (hoặc cả 2) chuỗi lệnh sau:

sudo /etc/init.d/ccpd start && sudo /etc/init.d/cups restart
sudo /etc/init.d/ccpd restart && sudo /etc/init.d/cups restart


(Máy in LBP2900-2 cần phải Disable, LBP2900 kích hoạt làm mặc định
Thường phải khởi động hoặc khời động lại CCPD và CUPS mới in được, mỗi khi khời động lại máy tính hoặc kết nối lại máy in)


BỔ SUNG ngày 06/12/2011: Bước 11 - Sửa lỗi phải khởi động lại CCPD, mỗi khi kết nối máy in

Tạo file "/etc/udev/rules.d/85-canon-capt.rules"

(Bằng cách chạy lệnh "sudo nano /etc/udev/rules.d/85-canon-capt.rules" trong Cửa sổ lệnh, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+F2 rồi chạy lệnh "gksu gedit /etc/udev/rules.d/85-canon-capt.rules")

Với nội dung gồm 2 dòng như sau:

#Own udev rule for Canon-CAPT
SUBSYSTEM=="usb", KERNEL=="lp*", RUN+="/etc/init.d/ccpd restart"


(Dòng đầu tiên chỉ là dòng ghi chú, nên bỏ đi cũng được)

Sau đó khởi động lại máy, hoặc tải lại lại Rules:

sudo udevadm control --reload-rules


Xem bài viết này và bình luận trên Diễn đàn Ubuntu-VN: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=55&t=17809

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét